Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych

OBWIESZCZENIE
W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO
W
HURTOWNI SPOŻYWCZEJ AGA spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie, adres: Gdów 823, 32-420 Gdów, KRS: 0000675732 (dalej pracodawca lub ADO).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz kontroli produkcji, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 3. Dane osobowe   mogą   być   ujawniane   odbiorcom: upoważnionym pracownikom, kontrahentom (w przypadku formułowania roszczeń reklamacyjnych), podmiotom świadczącym usługi techniczne, a także podmiotom i instytucjom publicznym na ich uzasadnione żądanie.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Posiada Pani/Pan   prawo   dostępu   do   treści   swoich   danych   oraz   prawo   ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania     (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 2.

B. pracujesz dla nas – sprawdź klauzulę: PRACOWNICY

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie,, adres: Gdów 823, 32-420 Gdów, KRS: 0000675732 (dalej ADO).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
 3. Dane osobowe   mogą   być   ujawniane   odbiorcom: upoważnionym pracownikom, kontrahentom, podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym lekarzowi medycyny pracy, podmiotom i instytucjom publicznym na ich żądanie.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
 6. Posiada Pani/Pan   prawo   dostępu   do   treści   swoich   danych   oraz   prawo   ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania     (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

C. chcesz dla nas pracować – sprawdź klauzulę: APLIKUJĄCY DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA - APLIKUJĄCY DO PRACY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie, adres: Gdów 823, 32-420 Gdów, KRS: 0000675732
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, a jeżeli wyraził Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana / Pani dane będą przetwarzane także w tym celu, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż rok.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolne.

D. jesteś naszym kontrahentem – sprawdź klauzulę

KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTRAHENCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie, adres: Gdów 823, 32-420 Gdów, KRS: 0000675732 (dalej ADO).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy, jak również pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi techniczne.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ADO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy;
 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

E. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych – sprawdź klauzulę: MARKETING

KLAUZULA INFORMACYJNA – MARKETING

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie, adres: Gdów 823, 32-420 Gdów, KRS: 0000675732 (DALEJ ADO).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

F. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu reklamacyjnego – sprawdź klauzulę: REKLAMACJE

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKLAMACJE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie, adres: Gdów 823, 32-420  Gdów, KRS: 0000675732 (DALEJ ADO).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu reklamacyjnego będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Obiekt Monitorowany

OBRAZ REJESTROWANY

MONITORING WIZYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie (dalej ADO);
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach ADO.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną i prawnie uzasadniony interes.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni liczonych od dnia rejestracji (nagrania).
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.